Volby 2012

Volby do krajských zastupitelstev a Senátu říjen 2012


pdf Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do
pdf Jmenování zapisovatelů okrskové volební komise
pdf Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva

Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 29 se budou konat v pátek 12. října 2012 od 14,00-22,00 hod. a v sobotu 13. října 2012 od 8,00-14,00 hod. V případě, že senátor nebude zvolen v I. kole, uskuteční se II. kolo volby následující týden v pátek a sobotu 19. a 20. října 2012 ve stejných časech.

Hlasování probíhá ve stálých volebních okrscích dle trvalého pobytu voliče. Oznámení o době a místě konání voleb bude vyvěšeno na plakátovacích plochách, úřední desce města a internetových stránkách města www.roudnicenl.cz. Nejpozději 3 dny před volbami obdrží voliči hlasovací lístky (ty si vezmou s sebou do volební místnosti), v případě II. kola voleb do Senátu obdrží volič hlasovací lístky přímo ve volební místnosti. Součástí štítku s adresou na doručovací obálce s hlasovacími lístky je i název volební místnosti, kde je ten který volič zapsán ve stálém seznamu. Hlasovací lístky může volič obdržet i ve volební místnosti.

Informace o způsobu hlasování je součástí sady hlasovacích lístků. Každý volič po příchodu do volební místnosti musí prokázat svou totožnost a státní občanství a to buď platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebních pasem ČR nebo cestovním průkazem. V případě, že volič nemá žádný z těchto dokladů k dispozici, budeme vydávat OP ve zkrácené lhůtě (OP s dobou platnosti 1 měsíc bez strojově čitelných údajů). Tyto OP budeme vydávat i ve dny voleb po úředních hodinách MěÚ po předchozím telefonickém sdělení na č. tel. 416/850112, 114.

Podmínky vydání OP ve zkrácené lhůtě:

  • trvalý pobyt voliče ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice n. L.
  • 2 fotografie (je možné zajistit i na MěÚ při podání žádosti za cenu 40,- Kč/2ks)
  • starý OP, pokud není k dispozici je nutné předložit matriční doklady, tj. rodný, oddací list.

Současně s vydáním tohoto OP musí být požádáno o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může požádat obecní úřad v místě trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb (možno již nyní) osobně nejpozději do 10. října 2012 do 16,00 hod., písemně s ověřeným podpisem voliče (v tomto případě se správní poplatek za ověření podpisu nevybírá), elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději do 5. 10. 2012. Žádosti o voličský průkaz po uplynutí shora uvedených termínů již nelze vyřídit.

Žádost o vydání voličského průkazu může volič s trvalým pobytem v Roudnici n. L. podat na MěÚ, č. dv. 6 nebo 6a.

S voličským průkazem lze při volbách do krajského zastupitelstva hlasovat v jakémkoli volební místnosti na území kraje, kde má volič trvalý pobyt, v případě voleb do Senátu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a má zde volič trvalý pobyt.

Volební obvod č. 29 zahrnuje celý okres Litoměřice, severní část okresu Kladno, ohraničená obcemi Vraný, Vrbičany, Klobuky, Hořešovičky, Zichovec, Bílichov, Pozdeň, Plchov, Libovice, Tuřany, Studeněves, Slaný, Žižice, Velvary, Uhy.

Pokud volič bude ve dny voleb hospitalizován ve zdravotnickém zařízení, domově důchodců a podobném zařízení, bude zapsán do zvláštního seznamu voličů, kam územně objekt spadá, musí však být v tomto zařízení v době, kdy jeho správce může nahlásit tyto voliče do zvláštního seznamu a to je k datu 5. října 2012 do 14,00 hod. Tento způsob volby se však týká pouze voleb do Senátu.

V případě, že se bude jednat o plánovanou hospitalizaci příp. pobyt v lázních, je vhodnější požádat o vydání voličského průkazu.

Volič může požádat ze závažných zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o možnost hlasovat mimo volební místnost na přenosnou volební urnu (pouze však v územním obvodu, pro který byla okrsková volební komise zřízena).

Bližší informace obdržíte: Obec Hrobce, kontakty a úřední hodiny zde

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *